GDPR

osobné údaje


Ochrana osobných údajov
a súbory cookies

Osobné údaje

Článok I.

Základné ustanovenia

1/  Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) Zákona 18/2018 Z.z  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“) je:

TOUR LINE s.r.o., IČO: 51244012 zapísaná v OR OS BA I. oddiel Sro vložka č. 124876/ B (ďalej len „prevádzkovateľ“)

2/  kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú:

adresa: Pri hrádzi 7, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice

email:   tourline@tourline.sk

telefón: +421 940 337971

3/ Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo  identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, sieťový identifikátor alebo odkazom na jede či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4/ Prevádzkovateľ vymenoval za zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov prokuristu TOUR LINE s.r.o. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú:

email: office@tourline.sk

telefón: +421 902 351819

Článok II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1/ Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získa na základe plnenia Vašej objednávky alebo žiadosti o cenovú ponuku.

2/ Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nutné pre plnenia zmluvy alebo dohodnutých služieb.

Článok III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1/ Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

a/ plnenie zmluvy alebo dohodnutej služby medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona

b/ oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm f) Zákona

c/ Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods. 1 písm a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby

2/ účelom spracovania osobných údajov je:

a/ vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy alebo dohody, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu alebo dohodu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľ plniť

b/ zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

3/ zo strany prevádzkovateľ dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takýmto spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

Článok IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1/ Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

a/ po celú dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo dohody medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov alebo dohôd po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo dohody

b/ po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu

2/ Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1/ Príjemcovia osobných údajov sú osoby

a/podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

b/ zaisťujúce marketingové služby.

2/ Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Článok VI.

Vaše práva

1/ Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,

a/ právo na opravu osobných údajov podľa § 23 Zákona,

b/ právo na výmaz osobných údajov podľa § 27 Zákona,

c/ právo vznieť námietku proti spracovávaniu podľa § 27 Zákona,

d/ právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

e/ právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III. ods. 1 písm. c) týchto podmienok

2/ Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných  údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Článok VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1/ Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2/ Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej forme.

3/ Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1/  Odoslaním formulára „Kontaktujte nás“ a formulára „Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky“ potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2/  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

3/  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019

Cookies

Adresa webovej stránky: https://bratislavavisit.sk

Prevádzkovateľ webovej stránky: 

TOUR LINE s.r.o.  IČO: 51244012  Pri hrádzi 7, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice

Súbory cookies , aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame.

Komentáre:

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate.

Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho meta údaje sú uchovávané oddelene.

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Multimédiá:

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Články:

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Aké práva máte nad svojimi údajmi:

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.